VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obsah:

I. Obecná ustanovení a výklad pojmů

II. Uzavření smlouvy a platební podmínky

III. Získání E-booku

IV. Autorská práva

V. Práva a povinnosti smluvních stran

VI. Obchodní sdělení

VII. Vyloučení odpovědnosti

VIII. Ochrana osobních údajů

IX. Mlčenlivost

X. Závěrečná ustanovení

 

I. Obecná ustanovení a výklad pojmů

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Poskytovatelem a Návštěvníkem a také Poskytovatelem a Uživatelem související s poskytováním a využíváním níže popsaných služeb a zboží.
 2. Všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro všechny Uživatele a Návštěvníky webové stránky Poskytovatele www.restaurantacademy.cz (dále také "web").
 3. Znění VOP může Poskytovatel měnit či doplňovat bez předchozího informování Uživatelů a Návštěvníků. O změně  VOP budou Uživatelé a Návštěvníci informováni zveřejněním aktuálního znění na webu Poskytovatele včetně data, od kterého jsou účinná. Nabytím platnosti nových VOP ztrácí platnost původní VOP.
 4. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, platnost ostatních ustanovení není dotknuta.
 5. Poskytovatel je: Restaurant Academy s.r.o., IC: 07377061, adresa sídla: Rybná 716/24, Praha 1, 110 00. Poskytovatel je zapsán v obchodním rejstříku, který je vedený u Městského soudu v Praze, spisová značka C 300037.
 6. Návštěvníkem je kdokoliv, kdo navštíví, ať už přímo, z vyhledávačů či jinou cestou web Poskytovatele nebo jiné podstránky tohoto webu.
 7. Uživatelem níže popsaných služeb a zboží může být pouze právnická, fyzická osoba podnikající (dále jen "OSVČ") nebo fyzická osoba způsobilá k právním úkonům, která vyplní a odešle Objednávku na webových stránkách www.restaurantacademy.cz Poskytovatele.
 8. Registrací se rozumí závazné přihlášení Návštěvníka webu k odběru informačních sdělení či k jiné bezplatné či zpoplatněné službě Poskytovatele, kterou nabízí na svém webu. Registraci Návštěvník dokončí a stává se závaznou po stisknutí tlačítka pod a/nebo vedle registračního formuláře na webu Poskytovatele, do kterého je Návštěvník povinen doplnit požadované údaje. 
 9. Smluvními stranami se rozumí Poskytovatel a Uživatel.
 10. Účastníkem školení se rozumí osoba, která je v zaměstnaneckém nebo v jiném pracovně-právním vztahu s Uživatelem, případně Uživatel sám.
 11. Objednávkou se rozumí formulář na webových stránkách http://restaurantacademy.cz/objednavka/ Poskytovatele, případně na jiných stránkách webových stránek www.restaurantacademy.cz s objednávkovým formulářem Poskytovatele.
 12. Poskytovatel nabízí služby a zboží specifikované na webových stránkách www.restaurantacademy.cz (dále jen „web“), které provozuje. Dále Poskytovatel za úplatu nabízí a poskytuje doplňkové služby, které termínově či obsahově přesahují služby specifikované na webu (dále jen "doplňkové služby"). Poskytovatel na vyžádání nabízí za úplatu také další zboží a služby nad rámec nabídky uvedené na webu, tedy zboží a služby, které nejsou přesně definovány na webu Poskytovatele (dále jen "zboží a služby na dotaz"). 
 13. Poskytovatel poskytuje služby za úplatu v rozsahu svých kapacit, odborných a kvalifikačních předpokladů a doručuje zboží v termínech dle aktuálních skladových zásob.
 14. Službou se rozumí služby uvedené a popsané na webu Poskytovatele. Službami jsou zejména Živé školení, E-book, E-learning, Mystery shopping, Audit kuchyně, Obměna jídelního lístku, Tajný zaměstnanec, Odborná konzultace, Externí šefkuchař a další služby uvedené na webu Poskytovatele. Všechny služby jsou poskytovány Poskytovatelem za úplatu dle cen uvedených na webu Poskytovatele. Ceny za doplňkové služby a za zboží a služby na dotaz jsou stanoveny Poskytovatelem vždy předem a potvrzeny ze strany Uživatele v e-mailu. 
 15. Živým školením se rozumí školení obsluhujícího personálu a/nebo kuchařů působících v oboru gastronomie a/nebo pohostinství, které probíhá přímo u Uživatele, nebude-li dohodnuto jinak.
 16. PDF školením nebo-li E-bookem se rozumí úplatné zpřístupnění obsahu tzv. „Elektronické knihy“ poskytovatelem služby koncovým Uživatelům pro jejich osobní potřebu prostřednictvím internetu, případně jinou elektronickou cestou a poskytnutí práv a služeb s tím souvisejících v rozsahu těchto VOP.
 17. Elektronickou knihou (dále jen „E-book“) se rozumí označení digitálního souboru se specifickým obsahem v některém z řady speciálních formátů odpovídajících podmínkám softwarového produktu nebo přímo hardwarového čtecího zařízení. Obsahem digitálního souboru nemusí být pouze kniha, ale může jím být i audiokniha, časopis, noviny, návod, příručka, atd.
 18. E-learningem se rozumí živé školení dle bodu 15. výše, avšak online formou. Online formou se v tomto případě rozumí živý video hovor zajištěný prostřednictvím připojení Poskytovatele i Účastníků školení k internetu.
 19. Mystery shoppingem se rozumí zhodnocení kvality obsluhy a služeb zařízení působícího v oblasti gastronomie a/nebo pohostinství (například restaurace, aj.). Zhodnocení probíhá formou tzv. "Mystery Shoppingu", tedy formou tajného nákupu, a to v místě působení Uživatele, resp. v provozovně Uživatele, pro kterou je daná služba objednána.
 20. Auditem kuchyně se rozumí zhodnocení stavu a efektivity kuchyně zařízení působícího v oblasti gastronomie a/nebo pohostinství (například restaurace, aj.). Zhodnocení probíhá formou ohlášené návštěvy, a to v místě působení Uživatele, resp. v provozovně Uživatele, pro kterou je daná služba objednána. Uživatel je povinen zpřístupnit Poskytovateli prostory kuchyně, skladů a další přidružené místnosti užívané kuchaři dané provozovny.
 21. Zbožím se rozumí produkty, káva a poukázky na tištěné knihy uvedené na webu Poskytovatele. Všechno zboží je poskytováno Poskytovatelem za úplatu dle cen uvedených na webu Poskytovatele. Zboží nabízené prostřednictvím webu  je nabídkou zboží, která má pouze informativní charakter. Nabídka zboží se nepovažuje za návrh dodat zboží ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku a  Poskytovatel není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně nabízeného zboží.
 22. Web Poskytovatele obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním a balením zboží v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

 

IIUzavření smlouvy a platební podmínky

 1. Smluvní strany berou na vědomí, že k uzavření smlouvy, na základě které Poskytovatel poskytne za smluvených podmínek včetně podmínek uvedených v těchto VOP Uživateli v článku I. specifikovanou službu dojde v okamžiku odeslání objednávky Uživatelem, tedy konkrétně kliknutím na tlačítko "Objednat s povinností platby" po vyplnění objednávkového formuláře.
 2. Smluvní strany berou na vědomí, že k uzavření smlouvy, na základě které Poskytovatel poskytne za smluvených podmínek včetně podmínek uvedených v těchto VOP Uživateli v článku I. specifikované zboží, dojde v okamžiku potvrzení dostupnosti zboží ze strany Poskytovatele po odeslání objednávky Uživatelem, tedy konkrétně po kliknutí Uživatele na tlačítko "Objednat s povinností platby" po vyplnění objednávkového formuláře.
 3. Smluvní strany se mohou v konkrétních případech dohodnout, že objednávka služby a/nebo zboží bude výjimečně sepsána a potvrzena Uživatelem formou elektronické komunikace (dále jen "e-mail"). Tyto konkrétní případy se vztahují především na doplňkové služby a na zboží a služby na dotaz. Dále se smluvní strany mohou v konkrétních případech dohodnout, že objednávka bude potvrzena Uživatelem formou e-mailu na základě předchozí telefonické nebo osobní komunikace ohledně specifikace objednávky. Taková situace může nastat především u Uživatelů, kteří jsou již aktivním klientem Poskytovatele, tedy u Uživatelů, kteří si v minulosti u Poskytovatele nějakou službu/y nebo zboží objednali. 
 4. Uživatel je oprávněn užívat objednané služby a/zboží až po připsání ceny na účet Poskytovatele, nebude-li předem dohodnuto jinak. V případě, že Uživatel neuhradí objednanou/é službu/y před realizací poskytnutí takové/ých služby/eb, má Poskytovatel právo bez práva na jakoukoliv náhradu Uživatele odmítnout poskytnout takovou/é službu/y, a to i v případě, že byl již dohodnutý přesný termín poskytnutí služby/eb. V případě, že je termín realizace poskytnutí služby/eb stanoven na termín předcházející datu splatnosti faktury, má přednost termín poskytnutí služby/eb a Uživatel je povinen uhradit fakturu před datem termínu poskytnutí služby/eb, nebude-li předem dohodnuto jinak.
 5. Uživatel zaplatí cenu za objednanou/é službu/y a/nebo zboží na účet Poskytovatele nejpozději do data splatnosti faktury, která mu bude automaticky zaslána na e-mailovou adresu, kterou uvede v objednávce. Splatnost faktury činí 14 dní, pokud nebude předem dohodnuto nebo Poskytovatelem stanoveno jinak. V případě, že nebude v uvedené lhůtě připsána částka na účet Poskytovatele, má Poskytovatel právo účtovat Uživateli penále z prodlení ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý den prodlení, a to i zpětně, s čímž Uživatel výslovně souhlasí. V případě, že Uživatel neuhradí cenu ve stanovené lhůtě, Poskytovatel předá pohledávku k právnímu vymáhání.
 6. Výše ceny vztahující se k jednotlivým službám nebo zboží je uvedena vždy u každé služby nebo zboží.
 7. Cena za službu zahrnuje poplatek za její užití dle bodu IV. těchto VOP.
 8. V případě, že Uživatel a/nebo Návštěvník obdrží od Poskytovatele slevový kód, zavazují se, že jej neposkytnou žádné třetí straně, nebude-li pro konkrétní případy dohodnuto jinak. V případě poskytnutí slevového kódu třetí straně bez souhlasu Poskytovatele, se Uživatel a/nebo Návštěvník zavazuje uhradit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za poskytnutí slevového kódu každé jednotlivé třetí straně.

 

III. Získání E-booku

 1. Získáním E-booku se rozumí úplatné zhotovení trvalé nebo dočasné rozmnoženiny díla v elektronické podobě Poskytovatelem na základě objednávky Uživatele.
 2. Uživatel je oprávněn užívat E-book pouze v souladu s odstavcem IV. těchto VOP.
 3. Poskytovatel nabízí E-booky ve formátech PDF. PDF je univerzální formát, který lze zobrazit na široké škále zařízení: na stolních počítačích, noteboocích, v omezené míře také na čtecích zařízeních a multimediálních zařízeních, vždy v závislosti na velikosti displeje.
 4. Uživatel bere na vědomí, že čtení a/nebo poslech E-booku jsou podmíněny existencí konkrétního software a hardware. Poskytovatel není odpovědný za nemožnost stažení díla způsobené nedostatečným technickým a softwarovým vybavením Uživatele k jeho stažení.
 5. Reklamace se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

 

IV. Autorská práva

 1. Uživatel bere na vědomí, že služby, zejména pak Živá školení, PDF školení a E-booky, nabízené na webu Poskytovatele jsou díla ve smyslu autorského zákona č. 121/2000 Sb. a jako taková podléhají ochraně tohoto zákona. Uživatel bere na vědomí, že zejména v této souvislosti není oprávněn užít službu / služby jiným způsobem, než který je uveden v těchto VOP. Uživatel zejména není oprávněn užívat službu / služby jinak než pro svoji osobní potřebu, tj. nesmí zejména službu / služby a materiály poskytnuté Poskytovatelem v elektronické a/nebo tištěné podobě dále rozšiřovat, prodávat, pronajímat, půjčovat, vystavovat, sdělovat veřejnosti či jakkoliv poskytovat třetím osobám. Uživatel je oprávněn dále rozšiřovat službu / služby a materiály poskytnuté Poskytovatelem v elektronické a/nebo tištěné podobě výhradně jen svým vlastním zákonným zaměstnancům, a to pouze zaměstnancům té provozovny Uživatele, pro kterou byla/y služba / služby objednána/y a zakoupena/y. 
 2. Uživatel dále bere na vědomí, že při jakémkoliv užívání webu jakož i stahovaných děl je povinen respektovat a dodržovat platné právní předpisy, zejména pak autorský zákon a je povinen vyvarovat se jakýchkoliv zásahů do autorských práv a práv duševního vlastnictví.
 3. Uživatel bere na vědomí, že za porušení některé z podmínek uvedených v bodech 1. a 2. odst. IV. těchto VOP, autorských práv či jiných práv chráněných zákonem může být postižen dle platných právních předpisů a dále je Poskytovatel oprávněn účtovat Uživateli smluvní pokutu ve výši 1 500 000 Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení některé z podmínek uvedených v odstavci IV. těchto VOP. Tím není dotčeno právo Poskytovatele na náhradu škody.

 

V. Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Uživatel je oprávněn při využívání služeb Poskytovatele postupovat pouze smluveným způsobem, a dále také tak, aby nedocházelo k zásahům do programového vybavení Poskytovatele, aby nebylo zasahováno do práv ostatních Uživatelů, jakož i do práv duševního vlastnictví vztahujících se k webu. Nedovoleným jednáním ze strany Uživatele je zejména užívání postupů, mechanismů či programů, které by mohly ovlivnit existenci a fungování webu Poskytovatele.
 2. Poskytovatel je povinen poskytnout Uživateli službu / služby a/nebo zboží, které si Uživatel u Poskytovatele objedná a zároveň uhradí cenu služby / služeb a/nebo zboží ve prospěch Poskytovatele.
 3. Poskytovatel je oprávněn stanovit předem podmínky poskytnutí služby/služeb. Pokud dojde nebo bude docházet i po předchozím upozornění ze strany Poskytovatele k jejich zásadnímu porušení / porušování Uživatelem a/nebo Účastníky školení, je Poskytovatel oprávněn s okamžitou platností ukončit poskytování služby/služeb, především pak opustit Živé školení, a to bez jakéhokoliv nároku Uživatele a/nebo Účastníků školení na náhradu škody, stejně jako bez jakéhokoliv nároku Uživatele a/nebo Účastníků školení na vrácení uhrazené částky za nedokončené školení. Ujednání dle tohoto bodu se týká taktéž dodržování vládních nařízení, zákonů, hygienických a hygienicko-protiepidemických opatření.
 4. Poskytovatel má právo odmítnout poskytnout službu/y a/nebo zboží Uživateli, a to i bez udání důvodu. V případě, že Uživatel již uhradil takto odmítnutou službu/y a/nebo zboží, bude mu vrácena již zaplacená částka do 30 ti dní od odmítnutí poskytnutí služby/eb a/nebo zboží Poskytovatelem. Tato uhrazená částka Uživatelem může být ponížena o náklady Poskytovatele spojené se zajištěním služby/eb a/nebo zboží před jejich odmítnutím. K poměrnému snížení částky může dojít zejména v případě potřeby nastudování interních předpisů či jiných dokumentů Uživatele ze strany Poskytovatele, které jsou nutné pro realizaci služby/eb, v případě nutnosti dopravy Poskytovatele do prostor Uživatele v rámci poskytnutí služby/eb, apod.
 5. Poskytovatel má právo bez nároku Uživatele na jakoukoliv náhradu ukončit poskytování služby/eb a/nebo dodávky zboží v případě nesoučinnosti Uživatele a nebo třetích stran ze strany Uživatele, kterých se poskytování služby/eb a/nebo dodávky zboží týkají.
 6. Uživatel je povinen využít službu / služby ve stanovený termín, pokud je u dané služby / služeb uveden konkrétní termín, nebo do 1 roku od objednání služby / služeb, pokud u dané služby / služeb konkrétní termín uveden není. Pokud Uživatel službu / služby do stanoveného termínu nevyužije, nebude mít již nárok takovou službu / služby využít, a to bez nároku na vrácení uhrazené částky nebo poměrné částky za zbývající nevyužité části služby, kterou uhradil, bez nároku na škodu a bez jakýchkoliv dalších nároků.
 7. Poskytovatel garantuje Uživateli ochrannou lhůtu 90 dní v případě objednávky služby/eb a 30 dní v případě objednávky zboží, během které mu je povinnen poskytnout službu/y a/nebo zboží za původních podmínek a cen. Pokud Uživatel učinil objednávku a od doby učinění objednávky, kterou zároveň uhradil, nevyužil službu/y a/nebo zboží déle než 90 dní v případě služby/eb a 30 dní v případě zboží a po učinění objednávky Uživatelem se změní podmínky poskytování a/nebo cena/y za poskytování služby / služeb a/nebo zboží, má Poskytovatel právo poskytnout službu/y a/nebo zboží dle nových podmínek a/nebo Uživateli vystavit dodatečnou fakturu na částku, která bude odpovídat rozdílu cen v době objednání a cen aktuálních. Uživatel má povinnost tuto dodatečnou fakturu uhradit dle Článku II., odst. 2 těchto VOP. V případě, že Uživatel dodatečnou fakturu neuhradí, má Poskytovatel právo odmítnout Uživateli poskytnout službu/y a/nebo zboží, a to bez nároku Uživatele na vrácení uhrazené částky nebo poměrné částky za zbývající nevyužité části služby, kterou uhradil, bez nároku na škodu a bez jakýchkoliv dalších nároků. 

 

VI. Obchodní sdělení

 1. Uživatel tímto v souladu se Zákonem o obchodím sdělení č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů uděluje Poskytovateli souhlas s tím, že Poskytovatel je oprávněn využít elektronické adresy a kontaktních údajů Uživatele uvedených při Objednávce (nebo její změně) v rámci elektronické komunikace k šíření obchodních sdělení v podobě marketingových a obchodních materiálů, vzdělávacích a poradenských materiálů a informací, pozvánek, apod., obsahujících zejména informace o slevách a novinkách služby / služeb a/nebo zboží.
 2. Uživatel tímto uděluje Poskytovateli souhlas dle bodu 1. tohoto článku VOP na dobu 5 let od odeslání objednávky nebo do zrušení svého souhlasu Uživatelem pomocí tlačítka "odhlásit", které je uvedeno na konci každé elektronické komunikace od odesílatele Mirin Group Restaurant Academy nebo Restaurant Academy.

 

VII. Vyloučení odpovědnosti

 1. Poskytovatel Návštěvníkovi a/nebo Uživateli neodpovídá za jakoukoliv přímou či nepřímou újmu či škodu, která Návštěvníkovi a/nebo Uživateli vznikne v souvislosti s používáním služby / služeb, obsahu Poskytovatele a v případě porušení povinností ze strany Návštěvníka a/nebo Uživatele, zejména pokud se jedná o poskytnutí nesprávných, nepřesných či neúplných údajů o Návštěvníkovi a/nebo Uživateli před zahájením spolupráce, při registraci, při Objednávce a/nebo během poskytování služby / služeb.
 2. Poskytovatel Návštěvníkovi ani Uživateli nezaručuje jakékoliv výsledky. Poskytovatel není zodpovědný za jakoukoliv přímou nebo nepřímou ztrátu nebo poškození, včetně jakékoliv ztráty nebo zisku, které mohou vzniknout přímo nebo nepřímo využitím nebo spoléháním se na informace obsažené na webu a/nebo ve službě / službách. Poskytovatel ukazuje pouze zkušenosti z praxe, které osvědčeně a dlouhodobě fungují. Poskytovatel nemůže garantovat stejné výsledky, tam, kde třeba Návštěvník a/nebo Uživatel nebo jeho vlastní zákonní zaměstnanci nesprávně interpretují popsané postupy, ani tam, kde je jiné prostředí a každý má jiné zkušenosti a schopnosti.
 3. Poskytovatel dále Návštěvníkovi a/nebo Uživateli neodpovídá za jakoukoliv přímou či nepřímou škodu, která Návštěvníkovi a/nebo Uživateli vznikne v souvislosti s nedoručením e-mailu či doručením poškozeného či neúplného e-mailu.

 

VIII. Ochrana osobních údajů

 1. Uživatel bere na vědomí, že akceptací těchto VOP vyjadřuje zároveň souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
 2. Uživatel souhlasí s tím, aby Poskytovatel zpracovával osobní údaje sám, případně pověřil zpracováním třetí osobu – zpracovatele.
 3. Osobní údaje budou zpracovány za účelem naplnění smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Uživatelem, a to dle podmínek uvedených na stránce webu Poskytovatele http://restaurantacademy.cz/ochrana-osobnich-udaju/.
 4. Uživatel může souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemným oznámením doručeným na korespondenční adresu Poskytovatele. Vzhledem k tomu, že bez možnosti zpracování osobních údajů Uživatele nemá Poskytovatel možnost řádně zajistit poskytování služby / služeb a/nebo dodat zboží ve smyslu těchto VOP, bere Uživatel na vědomí, že v případě odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je Poskytovatel oprávněn neposkytnout Uživateli objednanou službu / služby a/nebo zboží a zrušit Uživateli registraci na webu Poskytovatele, nebude-li dohodnuto jinak.

 

IX. Mlčenlivost

 1. Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně informací o Uživateli a jeho zaměstnancích a ohledně informací, které se dozvěděl při plnění Objednávky. Dále je Poskytovatel povinen zachovávat mlčenlivost ohledně údajů a informací o Uživateli, které jsou součástí obchodního tajemství Uživatele. Tato povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení spolupráce smluvních stran.
 2. Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost vůči třetím stranám ohledně cenové politiky, mzdové politiky, individuálních cen za poskytované služby, apod. V případě zájmu o takové informace ze strany třetích stran, je Poskytovatel povinen odkázat třetí strany na samotného Uživatele. Poskytovatel je oprávněn poskytnout jakýmkoliv třetím stranám na Uživatele veřejně dostupné kontakty, nebude-li dohodnuto jinak. 

 3. Jakékoliv dokumenty, fotografie a jiné materiály, včetně výstupních materiálů týkajících se jednotlivých služeb, individuálních nabídek, apod. slouží pouze k internímu použití, jsou považovány za důvěrné a podléhají mlčenlivosti dle těchto VOP, a to i po ukončení spolupráce smluvních stran. Poskytovatel se zavazuje, že žádné dokumenty, materiály, apod. spojené s komunikací a poskytováním služeb Uživateli, potenciálnímu Uživateli a/nebo Návštěvníkovi neposkytne třetím stranám. Vyjímku tvoří zaměstnanci a smluvní partneři Poskytovatele, kteří se na poskytování služeb podílejí. 
 4. Stejné povinnosti zachovávat mlčenlivost dle bodů 1., 2. a 3. tohoto článku IX. VOP má i Uživatel vůči Poskytovateli.

 

X. Závěrečná ustanovení

 1. Vztahy mezi Poskytovatelem a Návštěvníkem a/nebo Uživatelem, které nejsou zvlášť upraveny v těchto VOP, se řídí právními předpisy České republiky a případné spory bude rozhodovat příslušný soud.
 2. Návštěvník a/nebo Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel je oprávněn VOP měnit, a to zejména s ohledem na vývoj na trhu, zákonů České republiky a používaných technologií.
 3. Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2012 a Poskytovatel si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění Návštěvníků a Uživatelů.